روایـــــتـــــی طـــــولانـــــی از نـــــوـآوری و خـــــلاقـــــیـــــت

مـــاجـــرای تـــولـــد یـــکـــــ تـــجـــربـــه‌ نـــو

دنــــو چــــیــــســــت؟

تــــنــــوع در دنــیــــایــــی نــــو

روش صــــحــــافی دنــــو دنــــیــــای جــــدیــــدی از تــــنــــوع رنــــگـــــ و جــــنــــس را بــــه دفــــتــــر‌هــــای جــــلــــدســــخــــت و فــــنــــری مــــعــــرفــــی کــــرده اســـت. بــــا ایــــن روش رویــــه‌هــــای چــــرم و پــــارچــــه‌هــــای ضــــخــــیــــم را مــــی‌تــــوان جــــلــــدســــازی کــــرد و کـــمـــاکــــــان دفــــتــــر مــــزیــــــت‌هــــای واقــــعــــی دفــــتـــــــر فــــنــــری را دارا بــــاشـــــد. 

راهـــنـــمـــای خـــدمـــات ســـفـــارشـــی‌ســـازی ســـازمـــانـــی

ســـفـــارشـــی‌ســـازی بـــرای یـــکـــــــــ ســـال نـــمـــایـــش

ســـالـــنـــامـــه و تـــقـــویـــم بـــرای مـــا مـــثـــل کـــت‌و‌شـــلـــواری بـــرای بـــرنـــد اســـت. کـــت‌و‌شـــلـــواری کـــه مـــنـــاســـب و بـــرازنـــده ســـازمـــان شـــمـــا بـــاشـــد. فـــقـــط بـــرای شـــمـــا دوخـــتـــه شـــود و نـــام شـــمـــا بـــر روی آن حـــکـــــــــ شـــود. هـــر کـــســـب‌و‌کـــار زنـــده و پـــویـــایـــی کـــه بـــا دنـــیـــای بـــیـــرون تـــعـــامـــل دارد بـــه شـــیــوه‌ی خــود در حــال نــمایــش اســت. ایــن نـمـایــش بــرای مـا اهـــمـــیــت دارد.

راهـــنـــمـــای مـــحـــصـــولات

طـــراحـــی و تـــولـــیــد بـــر اســـاس تـــاریـــخ هـــنـــر ایـــرانــی

بـــه عـــنـــوان تـــولـــیـــد‌کـــنـــنـــده‌ ایـــرانی مـــفـــتـــخـــریـــم کـــه در صـــفـــحـــه‌آرایـــی مـــحـــصـــولات از هـــنـــر بـــاســـتـــان ایـــران الـــهـــام گـــرفـــتـــیـــم و بـــه طـــرح‌هـــا هـــویـــت ایـــرانـــی بـــخـــشـــیـــدیـــم. در آرایـــش صـــفـــحـــات ســـعـــی شـــده نـــیـــاز‌هـــای نـــوشـــتـــاری و تـــبـــلـــیـــغـــاتـــی شـــمـــا تـــا حـــد امـــکـــان بـــرطـــرف گـــردد. آشـــنـــایـــی بـــیـــشـــتـــر بـــا چـــیـــدمـــان الـــمـــان‌هـــای مـــحـــصـــولات کـــمـــک مـــی‌کـــنـــد مـــنـــاســـب‌تـــریـــن انـــتـــخـــاب را بـــرای تـــبـــلـــیـــغـــات بـــرنـــد خـــود داشـــتـــه بـــاشـــیـــد.

راهـــنـــمـــای‌ انـــتـــخـــاب جـــلـــد و رویـــه

مــتــنــوع،
مـــانـــدگــار،
کــاربــــــــردی.

ســـالـــنـــامـــه ســـفـــیـــر بـــرنـــد اســـت و ســـفـــیـــر بـــایـــد یـــک نـــمـــایـــش کـــامـــل از بـــرنـــد بـــر جـــای بـــگـــذارد. دغـــدغـــه مـــا از ابـــتـــدا نـــوآوری و حـــفـــظ خـــط فـــکـــری خـــلاقـــانـــه بـــود. نـــقـــش خـــیـــال پـــیـــوســـتـــه دنـــبـــال راهـــکـــار‌هـــای نـــو و کـــاربـــردی بـــوده تـــا طـــی ســـالـــیـــان پـــیـــاپـــی مـــشـــتـــریـــان وفـــادار خـــود را حـــفـــظ کـــنـــد. تـــلاش مـــا بـــر ایـــن بـــوده تـــا بـــتـــوانـــیـــم بـــا ایـــجـــاد تـــنـــوع در رنـــگـــــــــ و جـــنـــس، کـــیـــفـــیـــت و دوام مـــحـــصـــولات را نـــیـــز ارتـــقـــا دهـــیـــم.

مورد اعتماد نام‌‌های بزرگ

تـــازه‌تــریــن مــحــصــولات:

بیش از ربع قرن سفیر آبرومند برند شما

وعـــده‌ی بـــرنـــد شـــمـــا در کـــنـــار کـــیـــفـــیـــت مـــا؛
از مـــوســـســـات بـــزرگـــــ کـــشـــور، شـــرکـــت‌هـــای مـــحـــبـــوب، بـــرنـــد‌هـــای ســـنـــتـــی ایـــرانـــی و نـــام‌هـــای تـــجـــاری بـــرتـــر تـــا اســـتـــارتـــاپ‌هـــا؛ طـــیـــف گـــســـتـــرده‌ای از مـــشـــتـــریـــان هـــنـــگـــام پـــیـــشـــواز ســـال نـــو بـــه مـــحـــصـــولات و خـــدمـــات مـــا اعـــتـــمـــاد دارنـــد.
امـــکـــان ســـفـــارشـــی‌ســـازی و ثـــبـــت لـــوگـــو بـــا پـــلاکــــــ یا طـــلاکـــوبـــی از تـــیـــراژ‌هـــای پـــایـــیـــن در حـــد 50 عـــدد وجـــود دارد و در زمـــان کـــوتـــاه ارائـــه مـــی‌شـــونـــد. دفـــتـــر، ســـالـــنـــامـــه و تـــقـــویـــم خـــود را بـــا مـــحـــتـــوای خـــاص مـــعنـــا بـــبـــخـــشـــیـــد. شـــعـــار یـــا اســـلـــوگـــان خـــود را در صـــفـــحـــات جـــلو یـــا بـــیـــن صـــفـــحـــات تـــحـــریـــر درج کـــنـــیـــد.
بـــخـــش ســـفـــارشـــات و هـــدایـــای ســـازمـــانـــی مـــا خـــرســـنـــد خـــواهـــد شـــد کـــه در مـــســـیـــر ســـفـــارشـــی‌ســـازی شمـــارا راهـــنـــمـــایـــی کـــنـــد و نـــمـــونـــه‌هـــایـــی را بـــرای شـــمـــا ارســـال کـــنـــنـــد.

ـوبلاگـــ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]

هدیه دادن شرکتی یک عملی است که در دنیای کسب و کار به مدت سال‌ها وجود داشته و به یک بخش اساسی از آن تبدیل شده است. این عمل، یک راه برای نشان دادن تقدیر و قدردانی از کارکنان و مشتریان است. هدایای شرکتی به کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان اهدا می‌شود تا از زحمات […]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]